تاریخ : چهارشنبه 26 بهمن 1401
کد 7

مصوبه بررسی تعرفه سال 1402

بررسی تعرفه عوارض محلی سال 1402 توسط اعضای محترم شورای اسلامی شهر